Trường THPT Lương Đắc Bằng

© Trường THPT Lương Đắc Bằng
Trường THPT Lương Đắc Bằng
Thị Trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa